ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


ریتالین ٥ میلی گرمی

نهایت زندگی می شود

انتهای آخرین مویرگ آخرین نایژک ریه هایم

خارج از سلول های پوششی تنم

دروغی در حال وقوع است

از آدم ها، مکان ها، اخلاقیات!

سرد و یخ زده ..

اعتماد، خدْشه ای ب روح تمام قدم بود

که خمیده شد

دیگر خارج از قانون هایم همه هیچ


+ اضطرابی ک کم نمیکنه و فکری ک نمیخونه

شک میکنم ب اشک هایی ک ریختم و وایی از..

از پـ ـشـ ـیـ ـمـ ـو ـنـ ـی ..

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan