ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


ریتالین اکتیویتی

این شکلی با دمبلم سِتم

ولی دیگ قدرتشو ندارم..

تحلیل رفته عضلات از دست این بیماری

زانو ها خم ب بیرون

حالت نشسته و کمر صاف

شکم به داخل ، دستها باز

یک، دو ، سه ، چهار ، پنج ..

و غش میکنم ..

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan