ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


با محبت هایمان چه می کنیم ؟

عصبی ام کردی، عصبی ام یعنی چی ؟

آن حرف هایم (فحش هایم، بی ادبی هایم) را ببخش؛ عصبی بودم، یعنی چی؟

ما تمنای خاک خورده ی محبت هایم.

زندگی با این قلنبه سلنبه ها سرد میشود..

ریز که میشوم، هر چه قرمز تر میشوی 

سطح فکری و اصالتت بیشتر به چشم می آید!

حرف که میزنی همی و پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود همی !

می دانی مـ ن ..

آنقدر و یک وجب مهربانـ م؛ و آنقدر و یک وجب بی اهمیت ،

سکوت ، مرگِ ساعتی مـ ن است

مقابل رفتار ناخوشایند آدم ها ..


+ چ کُند ریتالین :)

من فکر میکنم از همه جا باید رفت :)

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan