ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


بخوای میخوام

آخرین باری که آخرِ شب رفتمـ حمامـ کنکوری بودمـ

ساعت های یک و دو بود .. اونقدر خستهـ بودمـ از درس هام کهـ چشمامو بسته بودمـ شامپو کف نمیکرد باز کردمـ چشمامو دیدم شامپو بدن داداشمو زدم ب موهام، موهایی ک اونقد ریختن از عصبی بودنم و حاضر نشدم کوتاشون کنمـ، چ بلند چ کوتاه هیچ زمانی کسی دست روشون نکشید .. نوشته هام که جدی میشن از جلوی صورتم کنـار میزنمشون .. وقتی نگرانم با دست راستم جلوی موهامو میکشم بالا و مستقیم نگاه میکنم .. 

این بار ته همه بی إیمانی و بی اعتقادی مثل تموم اون همه دل روشنی هام میرم و زیر دوش اشک میریزمـ..


+ اولین خواسته منو بزار شرط ایمانم ، درست و غلط رو منطق من ندون ! همینـ م که هستـ مـ..

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan