ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


باز هم بگو زیبا می نویسم :)

زاده امردادم

یک " شیر " تنها 

شیری که خانه اش جنگل نیست !

خورشید قلمرو من است ..


+ امشب که چشمهایم به خواب بروند خاک تصرفشان میکند .

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan