ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


تو و تو

اینکه حرف واسه زدن داری خیلی خوبهـ.. با خودممـ! انگشتای دستامو میشمارم که نگو نگـو .. بزرگ تر که میشم و زبون بسته تر میشمـ.. تنفگمو زمین میزارم ، مـ ن که ساکت شدمـ از ضعفمـ نبود.. کدوم بار یکی فهمید ..؟ عمرتـ ب باد خنده هامو خط کردی.. تو کردی .. تو و تو ، کجا از زندگی رد شمـ؟ نه بیا تو از مـ ن رد شو.. تو و تو .. بیست سالی که خواب نرفتمـ رو دوماه تو خواب نرو، یک ماه و هجده روزی که میلرزه روحمو میشماره رو تو نخند.. به چی اون میخندی تو .. تو ،   

تا اینجای دنیا اذیتم کردین ، شاید ناخاستهـ؛ شما هیچی نمیدونین .. همون بهتر که ندونین.

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan