ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


حالم جهنمه

حالِ منو نپرسین 


+ این " مـ ن " با خودش هم بد است .. 

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan