ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


مامـان نگار

صحبت از این شد کهـ اسم مامان نگار رو بزارن رو مـ ن اول فامیلی مـ نم که نُون داره بش میاد .. بیست ساله باشی و سر اسمـ داد بکشی بیست ساله باشی و هر جا بگن اسمـ ندونی چی هستی دقیقا تشخیص هویتت واسه خودت هم سخت میشهـ.. مامان نگار امروز پشت در اتاقم صدای نازک و غرغر کردن هات رو شنیدم این بار نیومدم ببینی منو. نوه مغز بادومه آره .. بغضی از بادوم ها پوچ ان ، نِگار :) مامانـی آخرین بار که موهامو گیس کردی داشتم میرفتم باشگاه بیشتر از ی ساله اونقدری سفت کشیدی و مـ ن نخاستم ناراحتت کنم اوکی دادم بهت ولی رفتم بازش کردم و دوباره خودم شُل و ول گیس کردمـ.. سی ساله بابابزرگ فوت کرده و تنهایی تو ! ذهنیت های منو تو این مورد عوض میکنی :) 

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan