ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


نوستالژی

و این پاها زخمی از زمین خوردن 

قدم هایم را بر میدارم 

روی زخم هایم میگذارم 

این بار محکم تر 

مثل ضربه آخر

مثل تیر خلاصی وسط قلبمـ

قلبی که مدت هاست ب جای خون

درد پمپاژ می کند

درد خراش های عمیقش

و انعکاس این درد ها ب چشم هایمـ

گونه ام را خیس می کند

و این چشم ها!

شکستن بغض هایش گره خورده ب سه نصف شب


+ ورق ب ورق این سالنامه ..

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan