ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


مرا مـ ن نبود

بی باک

مرا حواسی نبود

مرا مـ ن نبود 

آشفته طوفانی 

مخرب جانی 

مغزی و جهانی 

کجا کتم عدم 

و کجا بند به نافم

گر چه عاجز همی روی به آنم

مـ ن نه آنم

که چون بنده افسار گسیخته

یا سَنم عرش کشیده 

ای تو ..

لاحول و لاقوه 

خلقتت را بنگر !

در عجب

و اگر کفر ..

قسم یاد کنی

خالقی

مرا مـ ن نبود

خلقتت را بنگر ..


+ با خودمـ حرف ها داشتمـ ..

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan