ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


دختر نه، ننگ بنام

به ١١٠ تلفن کنید

این بار دختری حریمـ سنگین قلبی را به تجاوز شکسته

اثرش همـ پاره چادر سیاهی آغشته به احساسات مردانه است

از زبانش که به دار آویخته شد

به اعتراف بکشانیدش

تا شرح دهد غیر روال مدار چرخش اَخترت را


+ چه ها شنیدمـ.. بشر چه ننگ ها نمی آوری!

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan