ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


شیرفهم

بگویید انگشتان ننگ آلودشان را به یال شیران از بیشه در آمده نزنند !
ماهی های اسفندی زیرآبی رفتن هایشان زبان زد است ..
و شیر که از بیشه در آمد نر و ماده ندارد 
شیر ، شیر است .. 

+ شیری پنجه به قلم میشود :)
Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan