ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


عرضی مینگاشتمـ

عرضـ ـم به حضـورت

عرض و حضورت

روغن و آب اند

شرحـ ـم به شعـورت

اینجا چرا ایستاده ای ؟


+ به پایداری و تنفس ماورا می نشینم و فلسفه ای ورق میزنم یک ماه و یازده روز .. پنلم اگر به کامنتی باز شد، دیر ولی جواب میدم .

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan