ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


جـانِ هفتمـ

امروز دلخوشمـ ب زولوفت ٥٠ و بوسپیراکس ٥

بوی تند لاک merida

موزیک حانا، در حال پخش :

" با تو عاشق شد دلمـ

دوست دارمـ با تو برمـ

تو خیابونای شهر

داد بزنمـ دوست دارمـ

هیشکی بت نزدیک نشه

ک دلم اذْیت نشه "

یک بغض در حال خفه کردن مـ ن

خاطره می شود 

قعرِ قلبـ ـم

قبرستانِ قدیمیِ قهرِ قلمـ م

هــــــ ـــــ ــــــاه

هفت جـان شنیده ای ؟

مـ نِ هفتـاد جـ ـانه ببین !

کاش جهان

در یک کلمه می شد جهــان ..


+ ماییم و اتاق و یک دهانِ بسته 

موهایی برای شانه زدن .. 

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan