ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


رهاییدن

مایم و می و مطرب و این کنج خراب 

جان و دل و جام و جامه پر درد شراب 

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب 

آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب :)

+ وقتی داری جر میدی خودتو از حسادت 

مـ ن جوراب عروسکی پام میکنم میخندم و عکس میگیرم :))

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan