ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


ریتالین نوشت

من ز غفلت روی بر می تافتــه ام        هان ز غفلت روی من میشد سیاه

خویش همی دردانه دردی جسته ام      هان ز درد صدها غمی میشد سپاه

گر چو یاری سرخ لب می بوده ام       خلـــق می نامید اند ما را چو مــاه

بر زرْ ارابه ی حامل اگر می رفته ام    خلــق می پنداشته اند ما را چو شاه

خاک اگر طاعون گرفت ســرگشته ام     آسـمـــان پهـنــاه کشید دادم پنــاه

ارزش غنیمت ها به چنــگ آورده ام      روزگــــار چرخــی بزد گفتــم تـبــاه

روزم بسـوخت اندر شبی خندیده ام     می سـوزد و خورشید میگیرد به چاه

وَز تشنگی سرچشمه را گِل کرده ام     می جوشد و سنگلاخ میگیرد به راه

گر سـرنـوشــت بالا رَوَد پایین رو ام      همچون تضاد چشمـی بده ما را نگاه

                    منت اگر حاکم شود میبخش اگر ناآگه ام 

                   همچون که شیخ پنـدی به داد مـا را گــواه


+ نمیدونمـ  با قافیه منو میپسندین یا بی قافیه :)!

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan