ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


لوله کِشــیت چکه میکنه

راستشو میخای ؟

بگو ،

دل ب پول راه داره ؛ دلمـ ب پولت راه داره :)


+ به ته خیار گاز میزنمـ .. و از حقیقت خارج میشم .

++ باز همـ شروع فلسفه بعد از دو هفته ^_^ 

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan