ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


عمیق زندگی کن

تاریکی وجودی از خودش ندارد ..

در واقع نبودِ روشناییست !

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan