ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


پنبه رو در بیار!

لطفا واسه ما مثـلـث نسازین !

ما مردم شعاع های یک دایره ایمـ.. 

نه ضلع مثلث

و نه راس اون

چرخ زندگی ملت رو نمیچرخونه ..


+ با پنبه سر ملت رو نبرین

ب جاش پنبه رو از گوشتون در بیارین ..

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan