ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


بمیرمـ پای این ورق ها😻

س تا کتاب جدید خریدمـ عاشقشونمـ

دارمـ براشون میمیرمـ 😻

از کدوم شروع کنمـ ب خوندن! 

اول فلسفی 😻 آره دارمـ میمیرمـ براششششون


+ ٤ اثر فلورانس اسکاول شین رو همـ معرفی شده گرفتمـ. 

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan