ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


چسب زخمِ فراوان!

همین قـــــــــــــــــــــــــــــدر چسب زخمـ

مـی خامـ ببرمـ دانشگاه :/


_ چیه خب؟ مگ چقد جا میگیره -_______- 

اصن مگ چیه D:

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan