ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


دُن یـام

جـانــا مـ ن ترادف جامانده ی دنیایــت

دلــــا قلـب به عشق نشستـه ی آشنایــت

و احسـاس فرا حس مادرانـه بی انتهایــت

مَـ ن ترادف موهای بافتــه شده ات هستـمـ

با تـمـام تشبـیـه های دنـیـا موهایـت را ببـــاف 


- همان ستاره ی چشمـک زن شب هایمـ، زاد روز وجودت به شادی

فـرامـادر، Bff، Best friend forever  فـرادوسـت *.* 

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan