ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


سکوت سیاه شب

کلماتـ ـم همه گُـــم

آسمان خواهد رفت 

و ستاره باران 

و مـ ن اما اینجا 

و تو آن دور دست ها

نغمه ی جـاری جـوی

بر سر کوزه روان

و به آن جرعه ی آب

بر سر دوشی روان

باد حرفی مـی زد

قصه هایی مـی خواند

و تو اما آنجا

خواب مـی رقصیدُ

چشمانت میبسـت

جغدی در چشمانـ ـم

لانه هایی می ساخت

و مـ ن از شب تا صبـح

درِ گوش آن بـــاد

زمزمه ها کردم

شرح احوال دادم

پنجره را بسـتـمـ 


+ سبک دورانِ راهنماییم.. 

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan