ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


پایان کلمه ها

مـی بایستی کـم کم

خط اول را به خداحافظی تنظیم کنمـ

خداحافظی به دوران بیســت سالگی

دست بستگی

غـمـ بار کنونی

انـبـار خاطراتِ انفجاری 

ماقبـل افتخاری 

مـی بایستی مـ ـن امروز

به چشم ریزُ

به دست های زخمی زندگی 

سـلام کنمـ

و امـا ..!

اختیار و عقل و در مجموع " مـ ـن "

مـ ـنِ باران دیده

مـ ـنِ صبح ندیده

فـردا

اولین صبح بیداری مـ ن اسـت :)

مـی بایستی خط آخرم را هم

بگذارم برای آغوشی مصنوعـی

و خداحافظیی نمـادیـن

مـی بایستی آخرین کلمه امـ

خداحافظ باشد

مـی بایستی آخرین حسم لبخند باشد .

:)

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan