ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


ریتالینِ دانشجو

خسـتـمـ

له

له

!

+ تا یه دانشجوی ترمکی راه بیوفته و یونی به این بزرگی رو بشناسه، کتاب فروشی، کتابخونه و سالن مطالعه رو با هم قاطی نکنه

راه سلف رو ب جا کافه نره

کلی طول میکشه

:) 

راستی چه اساتید گُلی داریمـ

قابل دوست داشتن

:) 

له

له

خستـمـ

!

+ آناتومی خوندن ها فیزیو ، بیو شروع شد:)

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan