ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


ب قول ریتالین

عصر تکنولوژی یعنی

دفتر زندگیمان فنـری شده است

و صفحات نـ ـاجـورش راحت جـ ـدا می شود :)


ریتالین کُــش

آتـشِ شـرایط روشن است

و ظـرفـش

اوج نقطـه ی بد اختـری

عجـیـب

در حال جوش است

و او مظلومـ انه وار

آب خَلاصـی می ریزد

لـا فهـم

که زیرش شعلـه می کشد


حالمـ زلزله زده است

چشمانت را ببند

دوست داشتنـی هایت

خـانه ی پدری ات

زحمـت کشیـده هایت

آسایشـت

و راستـی جـ ـانت

بـاز کن

چشم بر هم میزنی

و خـانه ات خــاک

ریه هایـت سـرفه

و اشک ..

راستـی چند نـ ـفـ ـر بـوده ایـم ؟!

طبیعـت را خـشـ ـم

کائنـات را رسـ ـم

و خدایـت کـاش رحـ ـم


+ شاید قلمم فلسفه ی زلزلهـ را بپیچاند برای تسلیتی ســاده .


ریتالین یک تجربه گر است

دســت بهـ قَلـ ـم

ســــر بهـ هَــ ـوا

دنـیا را پـ ـس زده ام یـک جـا

با افکـاری روان

در جهـ ـانی از کـاغذ

در پِـ ـی یافتهـ های تُ

و این بـار

با منطـ ـق مَـ ـن ..

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan