ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


مـکـن اِی تُ

سیاه ترین چاله کهکشانـ ـم
چرخــان و فــروبرنده
حاصـل از مـرگ سـتـاره ام
الـمـاس درخـ ـشـ ـان کـم عـمـرم
فـروپـاشــی شــُده
مـ ـن همـان انفــجــار ابـرنواخـتـری 
در آخرین نقطهـ ی پایـ ـ ــانــ ــم
در مـ ـَ ـن ســقـوط مـَـکـن ! 
Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan