me

and what about me


برای نازلی عزیز

برای نازلیِ عزیز ،
زندگی هایمان شده گره کور، وَبـال! بگذار از تو بگوییم، بانو تو به اندازه تمام مرد ها مردی، تو به درد پیوسته بارداری، برای دنیات بجنگ، بجنگ بانوی آفتاب. برای خودت برای چشم هایت من خوبی دعا کردم، شفایی از خودش با دل صدا کردمـ، و تسکینی سوی قلبت من نشان کردم. شاید دوستی مان برمیگردد به پانصد شب قبل! اما تو ندیده زیبایی، سوگلی قرنِ خزان زده ی آفاقی. بانو تو بی اندازه رهـایی، پروانه ای، دردانه ای .


جهانـمـ رفت

مجال بده

آنقدر ملال زده

که نای ناله ندارم 

روزهایی گذشت 

دل به قدری به گِل نشستُ

به قدری شکست

چه رانمـ چه خوانمـ

صدا در نیاید

که جانـمـ گسست

جهانـمـ برفـت


_ کـه من یه خاطره بودم و بـس..


موسیقی شب گـرد

همه چیز گونه خود مختاری به خود گرفتهـ

پناه بر خـواب

در چشمانِ شب گردی افسرده

در کمین مرگــــ

که قدم های آخرش را بر مـی دارد

و آخرین حرف هایش را نمـی زنــد

موسیقی مورد علاقه امـ را پخـش کن

امـشـب از دست رفتنـی شده امــ


دیــوانـگـی

دلــمـ مـی خــواد بـــــاز
بـِـچسـبـــمـ تــُــو دِلـــتُ
هـمهـ ی غـُـصــهـ ــهــامــو
گــریـهـ کــنـــــمـ

ریتالــ ی ن

پس از تمام شب گردی ها که صبح نمیشود؛ 

صبح همان افکار خاموش شده دیشب بود .. 

 


مَـ ن

می خواهم در تنهایی خودم شبانه زندگی کنمــ

میدانی؟ مـ ن سهم همه بد اخلاقی هایت از دنیا بودمـ

مـ ن حالِ بدِ پس از دیوانگی تو بودمـ

قسم بِ رگ های گرفته ی قلـبــِ بیمارت

مـ ن دوا و مرهـم درد تو بودمـ 

...

..

.


اینجا بمان

مـَ ن نـقـاشی هایـ ـم را می نویــسم

کـنارم بمان

مـَ ن از درد هایـ ـم می نویـسم

از نیــمـه شب های گذشـته

و از صبـح فــــَـــردا

خـواهم نـوشت

مـَ ن  رفـتـنی ها را می نویـسم

کـنارم بمان

درست همیـن جـا

عُمــق قــلــبـ ـم

مـانـدنـی شــو

۱ ۲ ۳
Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan