ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


ریتالین ٥ میلی گرمی

نهایت زندگی می شود

انتهای آخرین مویرگ آخرین نایژک ریه هایم

خارج از سلول های پوششی تنم

دروغی در حال وقوع است

از آدم ها، مکان ها، اخلاقیات!

سرد و یخ زده ..

اعتماد، خدْشه ای ب روح تمام قدم بود

که خمیده شد

دیگر خارج از قانون هایم همه هیچ


+ اضطرابی ک کم نمیکنه و فکری ک نمیخونه

شک میکنم ب اشک هایی ک ریختم و وایی از..

از پـ ـشـ ـیـ ـمـ ـو ـنـ ـی ..


ریتالین این ور باران

لطف امروزِ که از تخت برم پایین چند قدم راه برم :) لب پنجره بنشینم

این پنجره ها که باز نمیشن ، زل بزنم ب اون ور شیشه.. فشار روحی و جسمی ب حد لازم که رسید بر می گردم به تخت و شروع میکنم ب نوشتن ، و ب این فکر میکنم که ..

دارو هامو خوردم ؟ 

مغز ، وقتی اذیت کنه .. بگذریم ! میتونم بخوام واسه کسی اتفاق نیوفته ، ینی اروز کنم :) + باران ادامه ی اشـ ـک های نفس بریده ی من است .. 

+ موقتِ بارانی :)


ب قول ریتالین

عصر تکنولوژی یعنی

دفتر زندگیمان فنـری شده است

و صفحات نـ ـاجـورش راحت جـ ـدا می شود :)


بِ ریتالین هدیه میدهند

چـی بگمـ آخه مَـ ن :)

چـی بهـ ـتر از کتـاب واسه مَـ ن :)

چـی جز مفهوم ایـن بگیرم ذوق کنمـ هدیهـ مَـ ن :)


+ اصلا کتاب کهـ باشهـ همه ضمیر ها مَـ ن :) 

+ ممنون پوریــا از هدیهـ با ارزشـت کهـ شـ ـادم کرد به معنی واقعـ ـی :)


ریتالین کُــش

آتـشِ شـرایط روشن است

و ظـرفـش

اوج نقطـه ی بد اختـری

عجـیـب

در حال جوش است

و او مظلومـ انه وار

آب خَلاصـی می ریزد

لـا فهـم

که زیرش شعلـه می کشد

۱ ۲
Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan