ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


اکتساب

گند زدن هام میتونه اکتسابی شه ، مثل ارثی که میبری؛ درست مثل قیافت :)

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan