ریـ ـتـالـ ـیـ ـن


موسیقی شب گـرد

همه چیز گونه خود مختاری به خود گرفتهـ

پناه بر خـواب

در چشمانِ شب گردی افسرده

در کمین مرگــــ

که قدم های آخرش را بر مـی دارد

و آخرین حرف هایش را نمـی زنــد

موسیقی مورد علاقه امـ را پخـش کن

امـشـب از دست رفتنـی شده امــ

Designed By Ritalin 10mg Powered by Bayan